Положення про Управління освіти

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження Дарницької районної

в місті Києві держаної адміністрації

16.05.2014  № 289

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ

ДАРНИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

Київ -2014

1. Управління освіти Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації (далі – управління освіти) утворюється головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, входить до її складу і в межах Дарницького району забезпечує виконання покладених на управління освіти завдань.

 

2. Управління освіти підпорядковане голові Дарницької районної в
місті Києві державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

3. Управління освіти у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, а також цим Положенням.

 

4. Управління освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

5. Основним завданням управління освіти є забезпечення реалізації державної політики у сфері освіти у Дарницькому районі м. Києва.

 

6. Управління освіти відповідно до визначених повноважень у галузі освіти виконує такі завдання:

 

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

 

2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

 

3) здійснює державний контроль за дотриманням навчальними закладами правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

 

4) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі освіти у Дарницькому районі та вживає заходів до усунення недоліків;

 

5) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку Дарницького району;

 

6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

 

7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

 

8) розробляє проекти розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі освіти;

 

9) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

 

10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

 

11) бере участь у підготовці звітів голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації для їх розгляду на сесії Київської міської ради;

 

12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

 

13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

 

14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

 

15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

 

16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Київської міської ради;

 

17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;

 

18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

 

19) при необхідності надає методичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

 

20) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

 

21) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

 

22) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

 

23) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

 

24) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

 

25) забезпечує захист персональних даних;

 

26) здійснює управління навчальними закладами, централізованою бухгалтерією, групою централізованого господарського обслуговування, науково-методичним центром, психо-медико-педагогічною консультацією, логопедичними пунктами, що знаходяться в межах відповідної території і належать до сфери управління Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, координує та контролює їх діяльность;

 

27) організовує навчально-методичне та кадрове забезпечення навчальних закладів, підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

 

28) організовує та проводить атестацію педагогічних працівників;

 

29) контролює дотримання законодавства з питань освіти, Базового компоненту дошкільної освіти, Державних стандартів початкової, загальної середньої та позашкільної освіти навчальними закладами усіх типів та форм власності, розташованими на території Дарницького району.

 

30) бере участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

 

31) проводить атестацію дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів, розташованих на території Дарницького району, оприлюднює результати атестації;

 

32) забезпечує соціальний захист, охорону життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу у навчальних закладах району;

 

33) сприяє розвитку учнівського та громадського самоврядування у навчальних закладах усіх типів та форм власності району;

 

34) сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів району.

 

35) забезпечує здійснення міжнародного співробітництва в галузі освіти.

 

36) здійснює передбачені законом повноваження у галузі освіти;

 

37) опрацьовує документи в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (система електронного документообігу «АСКОД»);

 

38) здійснює інші передбачені законом повноваження.

 

7. Управління освіти для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у галузі освіти;

 

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

 

5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.

 

8. Управління освіти в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

 

9. Управління освіти очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з головою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та директором Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому законодавством порядку.

 

         На період відсутності начальника управління (відпустка, відрядження, хвороба) його обов’язки виконує заступник начальника.

 

10. Начальник управління освіти:

 

1) здійснює керівництво управлінням освіти, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

 

2) подає на затвердження голові Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації положення про управління освіти;

 

3) затверджує посадові інструкції працівників управління освіти та розподіляє обов’язки між ними;

 

4) планує роботу управління освіти, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

 

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління освіти;

 

6) звітує перед головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації про виконання покладених на управління освіти завдань та затверджених планів роботи;

 

7) може входити до складу колегії Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації;

 

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління освіти, та розробляє проекти відповідних рішень;

 

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

 

10) представляє інтереси управління освіти у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

 

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

 

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Дарницькому районному управлінні юстиції у м. Києві;

 

12) подає на затвердження голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації проекти кошторису, штатних розписів: апарату та структурних підрозділів управління освіти, також закладів, переданих на баланс управління освіти, в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

 

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації кошторису управління освіти;

 

14) здійснює добір кадрів;

 

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління освіти;

 

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління освіти, присвоює їм ранги, заохочує та притягає до дисциплінарної відповідальності;

 

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників структурних підрозділів, які не є державними службовцями, заступників керівників та педагогічних працівників навчальних закладів, заохочує їх та притягає до дисциплінарної відповідальності;

 

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління освіти;

 

19) забезпечує дотримання працівниками управління освіти правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) затверджує положення про структурні підрозділи управління освіти;

 

21) має право представляти інтереси управління освіти в усіх судових органах з усіма правами, що надані позивачу, відповідачу, третій особі;

 

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

 

11. Накази начальника управління освіти, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації,  Міністерством освіти і науки України або директором Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

12. Начальник управління освіти має заступника, який призначається на посаду та звільняються з посади головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за поданням начальника управління освіти та погодженням з директором Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

 

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління освіти визначає голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

 

14. Штатний розпис та кошторис апарату управління освіти затверджує голова Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації за пропозиціями начальника управління освіти відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

 

15. Для організації науково-методичної роботи, підвищення кваліфікації педагогічних працівників та впровадження інноваційних форм, методів, засобів і технологій навчання та виховання, при управлінні освіти утворюється районний науково-методичний центр, як структурний підрозділ управління, який діє відповідно до положення про нього, затвердженого начальником управління освіти.

 

16. Бухгалтерський облік, організація фінансового забезпечення закладів освіти при управлінні освіти забезпечується через централізовану бухгалтерію, яка діє відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Типового положення про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.2011 № 59 та положення про неї, затвердженого начальником управління освіти.

17. Організація господарського обслуговування, виконання ремонтних робіт закладів забезпечується групою централізованого господарського обслуговування, яка діє відповідно до положення про неї, затвердженого начальником управління освіти.

 

18. При управлінні освіти створюється колегія. Діяльність колегії регламентується положенням про неї.

 

 

Керівник апарату                                                                                              Р. Лелюк